Header Ads

Breaking News

Mufrod Mutsanna dan Jamak ( المفراد, مثنى, و الجمع)

 Mufrod Mutsanna dan Jamak ( المفراد, مثنى, و الجمع)

Untuk mengetahui lebih lanjut isim berdasarkan bilangannya, berikut penjelasan isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak.

Macam-Macam Isim Berdasarkan Jumlahnya

Isim Mufrad (إِسْمُ اْلمُفْرَادُ)

Hendry Kusuma Wahyudi dalam buku Pintar Berbahasa Arab Madrasah Aliyah kelas X menjelaskan, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal.

Jenis isim ini merupakan bentuk isim pertama atau kata dasar yang tidak mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan huruf sama sekali, baik itu untuk mudzakkar maupun muannats.

Mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan gender laki-laki. Sedangkan muannats adalah kata benda yang menunjukkan gender perempuan. Berikut contoh isim mufrad:

·         قَلَمٌ

Qolamun artinya sebuah pulpen.

·         كِتَابٌ

Kitabun artinya sebuah buku.

·         مُسْلِمٌ

Muslimun artinya orang Islam atau seorang Muslim.

·         مُؤْمِنٌ

Mukminun artinya seorang yang beriman.

Isim Mutsanna (إِسْمُ المُثَنَّى)

Isim mutsanna disebut juga dengan isim tasiyyah dan menunjukkan jumlah dua atau ganda. Isim mutsanna dibentuk dengan menambahkan huruf pada isim mufrad, yaitu huruf alif dan nun dalam keadaan marfu.

Selain itu, isim mutsanna juga bisa dibentuk dengan menambahkan huruf ya dan nun dalam keadaan mansub dan jar.

Berikut contoh dari isim mutsanna:

·         مُـسْـلِـمَانِ atau مُسْــلِـمَـيْنِ

Muslimaani atau muslimaini Artinya dua Muslim

·         مُسْـلِـمَــتَـانِ atau مُـسْلِـمَـتَـيْـنِ

Muslimataani atau muslitaini artinya dua Muslimah.

Berikut bentuk contoh bentuk kalimat isim mutsanna yaitu:

·         نَامَ الطِّفْلَانِ

Na maa thiflaani artinya dua anak kecil tertidur.

قَرَأَتْ طَالِبَانِ الْكِتَابِ

Qaraa ath thaalibaanil kitaba

artinya dua orang siswa membaca buku

سَافَرَا وَالِدَانِ اْلعُمْرَةِ

artinya Ayah Ibu pergi umrah.

Isim jamak (إِسْمُ اْلجَمْعُ)

Isim Jamak adalah jenis isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Mengutip buku Pintar Berbahasa Arab Madrasah Aliyah kelas X, isim jamak dibagi menjadi tiga macam, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas, dan jamak taksir.

Berikut penjelasan singkat ketiganya:

Jamak muzakkar salim (جمع المذكّرالسالم)

Isim jenis ini merupakan bentuk beraturan isim jamak untuk jenis mudzakar. Isim ini dibentuk dengan cara sebagai berikut:

·         Isim mufrad ditambah dengan huruf wawu dan nun pada keadaa marfu’ dhommah.

·         Isim mufrad ditambah huruf ya dan nun pada keadaan mansub fathah dan jar kasarah.

Contohnya:

artinya orang-orang sholih.

·         المُؤْمِنُوْنَ

Almukminuuna artinya orang-orang mukmin.

 

Jamak Muannats Salim (جمع المؤنّث السالم)

Jenis isim jamak beraturan untuk jenis muannats. Isim jamak ini dibentuk dengan cara sebagai berikut:

·         Isim mufrad ditambah dengan huruf alif dan ta yang diakhiri harakat dammah pada keadaan marfu.

·         Isim mufrad ditambah huruf alif dan ta yang diakhiri harakat fathah pada keadaan mansub.

·         Isim mufrad ditambah huruf alif dan ta yang diakhiri harakat kasrah pada keadaan majrur.

Contonya:

·         الطَّالِبَاتُ

Athoolibatu artinya para pelajar wanita.

·         الْمُعَلِّمَاتُ

Almuallimatu artinya para guru wanita.

·         الطَّابِيْبَاتٌ

Atthibiibatu artinya para dokter wanita.

 

Isim Jamak Taksir (جمع التّكسر)

Isim jamak taksir adalah jenis isim jamak tidak beraturan. Isim jamak ini tidak memiliki ciri khusus seperti kedua isim jamak lainnya. Contoh isim jamak taksir yaitu:

·         اَقْلَامٌ

Aqlaamun artinya bullpen-bulpen.

·         الطُّلَّابُ

Athoolibun artinya murid-murid.

·         الْجِبَالٌ

Aljibaalun artinya gunung-gunung.

Tidak ada komentar